Aktuelt

Angående rushtidsbom Bekkestua

ABHSF arbeider for å bedre rammevilkårene for god handel i de etablerte sentrene i Asker og Bærum.  Foreningen ivaretar spesielt medlemmenes interesser knyttet til offentlige og private planer og vedtak som reguleres av plan- og bygningslovgivningen. Vårt innspill er knyttet til detaljregulering av Bekkestua Nord hvor det vurderes rushtidsbom. Det er av stor viktighet at […]

Tale til Tore Sigernes ved utnevnelse til æresmedlem

Kjære Tore! Det er med glede jeg på vegne av styret kan oppnevne deg til æresmedlem av foreningen. Etter vedtektenes § 4 kan et enstemmig styre innstille til generalforsamlingen forslag om oppnevnelsen som treffes av generalforsamlingen. Og årets generalforsamling oppnevnte deg enstemmig. Du er det første æresmedlem i foreningens 41årige historie, så vi skjønner at […]

Handelsstandsforeningens medlemmer og innspill, uttalelser, forslag til forslaget til ny kommuneplan, arealdelen for 2017-35

Foreningen skal ha styremøte 4. april. Vi vil da gjøre en oppsummering av uttalelser, innspill og forslag som vi sender til kommunen for å prøve å påvirke kommuneplanforslaget slik at det blir best mulig for våre medlemsbedrifter, forretninger og sentrummer/sentre. Det står viktige ting for handelsbedriftenes utviklingsmuligheter/rammene for utvikling med mer i vedlegget! Se særlig […]

Grini næringspark 1 – spørsmål om lovligheten av handel

Foreningens undersøkelser viser som tidligere understreket, at handelen er ulovlig. Det er undersøkt hva slags varer som omfattes av reguleringsbestemmelsenes § 2.1: ”arealkrevende produkter som for eksempel biler, kjøkkeninnredning, møbler”? Foreningen bygger sin forståelse av bestemmelsen på drøftingen og planforutsetningene som rådmannen klargjør i sin innstilling (forarbeidene) av 06.02.03 Arkivkode: R.97-12 Bilag nr: 160 Dok. […]

Dagligvareforretning i Blommenholmveien 1 og 1 B

Sakens bakgrunn Vi viser til referatet fra oppstartsmøtet og reguleringssjefens oppfatning når det gjelder forretningsdelen. Og vi viser til kommunestyrets motiv for å vedta § 15.2 i kommuneplanbestemmelsene. Og vi har den aktuelle lokalisering er ved siden av hovedveikrysset, Sandviksveien/Stasjonsveien/E18 i fokus samtidig. Reguleringssjefen er positiv til dagligvareforretning her ved hovedveikrysset. Han sier at ”det […]

Uttalelse til vedtak i delegasjonssak 17/204 og forventning til kommunens oppfølging

Kommunen har gitt tiltakshaver dispensasjon på det vilkåret at ”3 ) Det kun tillatt med forretninger med ”plasskrevende varer” på eiendommen jfr. kommunedelplan Holmen – Slependen § 5.1.” ( Sit. Dispensasjonsvedtaket s. 1) I vedtaket er begrepet ”plasskrevende varer” definert: ”…….. dvs. motorkjøretøyer, større byggevarer, varer fra hagesentre og planteskoler og landbruksmaskiner.” (Sit. Dispensasjonsvedtaket s. […]