Vedtekter

§ 1.
Foreningens formål er å fremme handelens interesser overfor de kommunale- og fylkeskommunale myndigheter og gjøre vilkårene for handelen på stedet så gode som mulige. Foreningen ivaretar spesielt medlemmenes interesser knyttet til offentlige og private planer og vedtak som reguleres av plan- og bygningslovgivningen. Videre ivareta handel og tilknyttede og beslektede næringers felles interesser ved bl.a. å ta seg av:

 1. Næringspolitiske saker som angår Asker og Bærum. Herunder også PR-virksomhet.
 2. Kontakt med og informasjon til politikere, offentlig administrasjon, skoleverket, publikum og næringslivet for øvrig.
 3. Organisere det utredningsarbeid som er nødvendig for å kunne avgi representative uttalelser både på og uten oppfordring.
 4. Samarbeid med Handelens- og Servicenæringenes Hovedorganisasjon (HSH), lokale foreninger innen handel og til en hver tid bestående samarbeidsutvalg for handel, håndverk og industri.
 5. Arbeide for å skaffe foreningen passende lokaler eller eiendom.
 6. Avholde møter og sammenkomster med foredrag om økonomiske, merkantile og allment opplysende emner.
 7. Bestyrelse av foreningens forretningsførsel, herunder eventuelle fonds i overensstemmelse med deres statuttmessige formål.

§ 2.
Som medlem kan opptas handlende og næringsdrivende over 18 år tilknyttet virksomhet i Asker og Bærum, og personer over nevnte alder som i selvstendig eller overordnet stilling ved sitt yrke er knyttet til handel og / eller servicevirksomhet i Asker og Bærum. Et fulltallig styre kan også beslutte å oppta andre medlemmer enn foran nevnt og som foreningen finner kan være til nytte for den.

§ 3.
Den som ønsker å bli opptatt som medlem av foreningen, sender skriftlig søknad om dette til styret.

§ 4.
Til æresmedlemmer kan oppnevnes personer innen eller utenfor handelsstanden. Slik oppnevnelse krever enstemmig innstilling fra styret til generalforsamlingen som treffer beslutningen. Til innbudt medlem kan for inntil 1 år ad gangen etter styrets beslutning opptas personer innen- eller utenfor handelsstanden. Innbudte medlemmer har adgang til foreningens lokaler og til å delta i foreningens forhandlinger, men uten stemme.

§ 5.
En hver hvis nærvær antas å være av interesse, kan av styret innbys til foreningens forhandlinger, dog uten stemme. Tilreisende medlemmer fra andre handelsstandsforeninger har adgang mot legitimasjon til foreningens faste lokaler.

§ 6.
Et hvert medlem, æresmedlem og innbudt medlem unntatt, er forpliktet til å påta seg de funksjoner som han velges til. Han / hun kan dog unnslå seg å motta gjenvalg for en like lang tid som den han / hun umiddelbart har fungert i.

§ 7.
Fordres et medlem utelukket av foreningen, eller suspendert for et begrenset tidsrom, skal motivert henvendelse om dette skje skriftlig til styret. Finner styret henvendelsen tilstrekkelig begrunnet, har det rett til etter at vedkommende er gitt anledning til å uttale seg, å utelukke eller suspendere medlemmet fra foreningen. Vedkommende kan innanke beslutningen for første ordinære generalforsamling hvortil lovlig varsel skal gis. Generalforsamlingens avgjørelse fattes med alminnelig flertall. Inntil avgjørelsen foreligger, er vedkommende å betrakte som suspendert medlem.

Er styret anmelder, gåes frem på samme måte.

§ 9.
Foreningen ivaretas av:

 1. Generalforsamlingen
 2. Medlemsmøte
 3. Styret

§ 10.
Generalforsamlingen er beslutningsdyktig når minst 1/5 medlemmer er til stede. Er dette antall ikke fremmøtt, innkalles ekstraordinær generalforsamling med 14 dagers varsel og på den måte som nevnt i § 11. Forhandlingstema må da oppgis i innkallelsen. Den ekstraordinære generalforsamling er beslutningsdyktig uansett fremmøte.

§ 11.
Foreningsåret følger kalenderåret, og ordinær generalforsamling holdes hvert år innen utgangen av mai og bekjentgjøres minst 3 uker forut ved personlig varsel til hvert medlem og/eller ved avertissement i lokalpressen og oppslag i foreningens lokaler.

På generalforsamlingen behandles:

 1. Beretning om foreningens virksomhet i det foreløpne år.
 2. Regnskap i revidert stand for det samme tidsrom.
 3. Budsjett for det kommende år. Herunder fastsettelse av kontingent og serviceavgift, samt godtgjørelse til styret og sekretær, utvalg og lignende.
 4. Saker som medlemmer med minst 14 dagers skriftlig varsel til styret har forlangt behandlet.
 5. Valg av:
  • a. Formann som velges for 2 år.
  • b. Styremedlemmer som velges for 2 år.
  • c. Varamenn til styret som velges for 2 år.
  • d. Revisor for 1 år.
  • e. Formann og medlemmer til valgkomité for 1 år.
  • f. Eventuelle forslag om endringer i foreningens vedtekter.
  • g. Andre saker som styret ønsker behandlet.

§ 12.
Ved avstemning på generalforsamlingen avgjøres sakene ved alminnelig flertall. I tilfelle stemmelikhet gjør den fungerende møteleders stemme utslaget. Hvert enkelt personlig medlem har 1 stemme.

§ 13.
Medlemsmøte holdes så ofte styret finner det ønskelig. Saker av særlig viktighet bør om mulig forelegges på et medlemsmøte. Innkallelse til medlemsmøte skjer på den måte som styret finner det hensiktsmessig. Det føres protokoll over alle møter.

§ 14.
Foreningen ledes av et styre bestående av: formann og 7 styremedlemmer (hvorav viseformann velges av styret). For styrets vedkommende skal det være 2 varamenn.

Styremøte holdes så ofte formann eller minst 2 av stryets øvrige medlemmer finner det påkrevet.

Styres medlemmer søkes valgt blant styremedlemmer hos de til enhver tid eksisterende lokale senterforeninger i Asker og Bærum. Der tilstrebes en hensiktsmessig geografisk og bransjemessig fordeling av styrets sammensetning.

Styrebeslutninger avgjøres ved alminnelig flertall, styret er beslutningsdyktig når minst 3 av styremedlemmene er til stede. Ved stemmelikhet gjør formannen eller fungerende møteleders stemme utslaget.

§ 15.
Styret kan nedsette komiteer til utredning av saker av interesse for foreningen. Her kan styret engasjere utenforstående ekspertise. Styre skal fastsette komiteens virkeområde og påse at komiteene i sitt arbeide holder seg innen de fastsatte rammer. Styret har adgang til komiteens forhandlinger. I årsmelding skal styret redegjøre for komiteens virksomhet.

§ 16.
Styret skal hvert år oppnevne personer som skal representere Asker og Bærum handels- og servicebedrifters forening i det samarbeidsutvalg for handel, håndverk og industri som til en hver tid fungerer som et samordnet organ overfor de kommunale og fylkeskommunale myndigheter.

§ 17.
Innen foreningen kan det med styrets samtykke dannes bransjegrupper som behandler de for den enkelte bransje spesielle spørsmål.

Hver gruppe ledes av en formann, som velges av og blant gruppens medlemmer. Han/hun plikter å holde foreningen orientert om det arbeid som skjer og eventuelt avgi en årsberetning.

§ 18.
Hvert enkelt medlem betaler både medlemskontingent og serviceavgift innen utgangen av juni måned. Er kontingenten etter påkrav ikke betalt innen rimelig tid, kan styret stryke vedkommende som medlem. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent eller serviceavgift.

§ 19.
Endringer i disse vedtekter kan besluttes med 2/3 flertall av de fremmøtte på generalforsamlingen. Forslag om endringer må være sendt styret innen utgangen av februar måned.

§ 20.
For oppløsning av foreningen kreves at 2 på hinannen følgende generalforsamlinger med 2/3 flertall treffer beslutning om oppløsning. Generalforsamlingen treffer ved oppløsning bestemmelse om anvendelse av foreningens midler.