Årsberetning for 2020

Generelt

Styrets møter er alle gjennomført som Teamsmøter som har fungert godt.

Styret har hatt 6 formelle styremøter. I tillegg har styremedlemmene løpende kontakt om alle viktige saker som foreningen har uttalt seg om.

Foreningen eier og har ledet Våkn Opp-kampanjen i samarbeid med politiet v/Henrik Vister , John Balcon fra Varnegruppen, Kjersti Lilloe-Olsen, Konfliktrådet Oslo og Akershus og driftsleder Stein-Tore Holmen fra Securitas.

Foreningen eier og drifter hjemmesiden abhsf.no, hvor Simen Burud er webmaster.

Foreningen har hatt møter på nett og jevnlig kontakt med Asker – og Bærum kommune. Næringssjefene, arealplanavdelingene, veg- og trafikkavdelingene og kultursjefene, samt Askers miljøavdelingene er blant foreningens hyppigste kontaktpunkter sammen med sentrale politikere.

Smittevern og Handle lokalt

I året som har gått er det gjennomført ekstraordinært mange nettmøter og gitt uttalelser og innspill for å oppnå de beste vilkår for våre medlemmer i en tid hvor forretninger og sentre/sentrum har blitt sterkt rammet av smitteverntiltak på statlig, regionalt og kommunalt nivå. Kommunene har aktivt invitert til samarbeid, og det har vist seg meget viktig å komme med råd og innspill hvor vår generelle anbefaling har vært:

«Heller strengt enn stengt!»

Vi viser for øvrig til den fortløpende medlemsorienteringen og gjennomførte kampanjer med mer.

Foreningen så fort hvordan smitteverntiltakene også gikk utover forretningenes omsetning og lanserte derfor slagordet: «Handle lokalt!» Det er også fulgt opp av media i kampanjer og av kommunene gjennom deres innkjøpspolitikk hvor det har vært mulig.

Hvordan pandemien med smitteverntiltakene har slått ut på den lokale omsetningen i medlemsområdet, går frem av Handelsundersøkelsen til foreningen for 2017 – 2020 som ble publisert i juni i år og sendt til medlemmene. Noen bransjer har oppnådd sterkere vekst enn gjennomsnittet. Og smitteverntiltakene har også virket ulikt for de enkelte sentrene. Vi viser til uttalelser som er gitt og går ikke nærmere inn på dette temaet her, men vi ser for oss at våre slagord og anbefalinger, «Handle lokalt!» og «Heller strengt enn stengt!» vil ha bærekraft også i året som kommer.

Fokus på bærekraftige sentrumsplaner som kommunene følger opp

Et bredt spekter av saker med betydning for medlemmene er videreført og/eller tatt opp på nytt i løpet av året.

Vi vil trekke frem vårt viktigste fokusområde: Hvordan kan foreningen sikre positive bidrag til god og bærekraftig sentrumsutvikling og oppfølging av vedtatte planer hos kommunene og tiltakshaverne. Det har hatt topp prioritet også i disse «pandemitider».

Arealbruksbestemmelsene tegner ”kartet” som viser hvor vi kan drive forretning. Det holder ikke alltid i forhold til private aktører og kommunale myndigheter i enkeltsaker. Derfor har foreningen stort engasjement i forberedelsen av planer og i gjennomføringen. Vedtatte planer skal sikre lik forutsigbarhet for alle. Derfor er foreningen veldig fokusert på kommunenes dispensasjonspraksis som avvik fra planene.

Vi nevner ikke enkeltsaker som vi har arbeidet med her men viser til orienteringer som er gitt i løpet av året.

Interkommunalt fokus, lik behandling innenfor like arealplanrettslige rammer

Foreningen har videreført interkommunalt fokus for næringslivet i Asker og Bærum også i 2020. Markedene for varer og tjenester flyter over i hverandre uavhengig av kommunegrensene. Da må det ikke være prinsipielle reguleringsforskjeller og forskjell i oppfølgingspraksis i den enkelte kommunen. Vi har likevel påpekt forskjeller i kommunal forvaltningspraksis. Muligens er Bærum noe strengere enn Asker i oppfølgingen av egne bestemmelser. Det gir større forutsigbarhet.

Medlemsbedriftene vår representerer stor ressurser og setter solide fotavtrykk gjennom bedriftstallet, omsetningsvolumet og sysselsettingen i Asker og Bærum og er viktige samfunnsbyggere. Ved årets slutt omfattet handelen innpå 16.000 arbeidsplasser. Handelsbedriftene er den største lokale, private arbeidsgiveren.

Foreningen har påpekt at disse ressursene blir best fordelt i kommunene gjennom like bestemmelser og lik behandling.

Kommuneutvidelsen

Utvidelsen av Asker til også å omfatte Hurum og Røyken ble et formelt faktum fra 2020 har gitt nye utfordringer for butikkene og sentrene. Foreningen har meddelt at den vil kunne bidra med kunnskap til forsterket sentrumsutvikling også i områder av nye Asker med en mye mer spredt befolkning og boligbebyggelse og infrastruktur for øvrig enn det som har preget vårt medlemsområde frem til nå. Senterbygging i landlige (rurale) omgivelser setter nye krav også til oss. Alt må ikke være blåkopi av det vi har fått til. Blant annet vil man måtte akseptere mer bilkjøring i planarbeidet for å få økonomisk bærekraftig senterstruktur og forhindre fragmentering av butikktilbudet og ”byspredning”. Parkering blir veldig viktig også her.

Asker kommune har lagt frem spennende plandokumenter for den nye storkommunen hvor det er forutsatt at foreningen som partsrepresentant følger opp og kommer med innspill til.

Strategiske næringsplaner under arbeid

Begge kommunene har hatt nye strategiske næringsplaner under arbeid. Det er en fare for at planene tar det som en selvfølge at det vil bli handelsvirksomhet, at butikkene kommer av seg selv uten at kommunene har særlig fokus på hva som skal til for at forretningene skal lykkes og bli de gode medspillere til å drive frem de kommunale planene om gode møteplasser etc. Foreningen har sett dette og gitt innspill.

Foreningens innspill har blitt tatt godt imot.

Kontaktnettet er bredt

Politiet, vekterselskapene, konfliktrådet, kommunene, fylkeskommunen, fylkesmannen, Miljøvern- og andre departementer, Vegvesenet og andre lokale handelsstands-foreninger og enkelte sentrumsforeninger er de hyppigst brukte kontaktene.

Medlemskontakten

Medlemskontakten er holdt fortløpende via e-post, nettkontakt, personlige møter om konkrete saker og gjennom hjemmesiden, abhsf.no, hvor de fleste nyheter holdes a´ jour.

Årets vinnere av Husfruens Nøkkelknippe

På grunn av pandemien og smittevernbestemmelsene kunne foreningen ikke gjennomføre den Våkn Opp-kampanjen som var planlagt og som legger grunnlaget for å kåre vinnere av «Husfruens Nøkkelknippe» i 2020. Og vi fikk heller ikke gjennomført noen Ordførerassistert prisutdeling for 2019 (, men som ble gjennomført 25.06. i år på Rykkinn). Vi kommer tilbake til 2019-prisvinnerne i årsberetningen for 2021.

Økonomisk resultat

Årsregnskapet er gjort opp med et overskudd på kr. 24.861

Oppsummering

Med dette ser styret at foreningen har gjennomført sin virksomhet og ivaretatt medlemmenes interesser i løpet av driftsåret i overensstemmelse med foreningens vedtekter og andre relevante føringer etter beste evne.