Årsberetning 2021

Styre og andre posisjoner

Styret har bestått av 13 styremedlemmer for å dekke det store og mangfoldige medlemsområdet godt.

Jan-Fredrik Larsen har vært styrets leder og daglig leder. Øvrige styremedlemmer har vært:

 • Kristine Eknes Blom, Trekanten Senter
 • Arne S. Eriksen, Høvik Senter
 • Marius Geirdal, Kolsås Senter
 • Kathrine Ingerø, Sandvika Storsenter
 • Wenche W. Løvland, Coop Asker og Bærum, Bekkestua
 • Wenche Helgøy Nilsen, Handelsstedet Bærums Verk
 • Vivi Olstad, Østerås Senter
 • Jim Thorshaug Rengård, Fornebu Senter
 • Ole Kristian Seth, Rykkinn Senter
 • Mari-Anne Smyth-Olsen, Asker Sentrum AS
 • Tanja Venheim Østensen, Holmen Senter
 • Heidi Koppangen Øysted, Rortunet Senter

Øyvind Bay har vært revisor.

Generelt

Styrets møter er alle gjennomført som Teams-møter som har fungert godt.

Styret har hatt 6 formelle styremøter. I tillegg har styremedlemmene løpende kontakt om alle viktige saker som foreningen har uttalt seg om.

Foreningen eier og har ledet Våkn Opp-kampanjen i samarbeid med politiet v/Jørgen Jacobsen, John Balcon fra Varnegruppen, Kjersti Lilloe-Olsen, Konfliktrådet Oslo og Akershus og driftsleder Stein-Tore Holmen fra Securitas.

Foreningen eier og drifter hjemmesiden, abhsf.no. hvor Simen Burud er webmaster.

Foreningen har hatt møter på nett og jevnlig kontakt med Asker – og Bærum kommune. Næringssjefene, arealplanavdelingene, veg- og trafikkavdelingene og kultursjefene, samt Askers miljøavdelingene er blant foreningens hyppigste kontaktpunkter sammen med sentrale politikere.

Smittevern og Handle lokalt

I året som har gått er det gjennomført ekstraordinært mange nettmøter og gitt uttalelser og innspill for å oppnå de beste vilkår for våre medlemmer i en tid hvor forretninger og sentre/sentrum har blitt sterkt rammet av smitteverntiltak på statlig, regionalt og kommunalt nivå. Kommunene har aktivt invitert til samarbeid, og det har vist seg meget viktig å komme med råd og innspill hvor vår generelle anbefaling har vært:

«Heller strengt enn stengt!»

Vi viser forøvrig til den fortløpende medlemsorienteringen og gjennomførte kampanjer med mer.

Foreningen så fort hvordan smitteverntiltakene også gikk utover forretningenes omsetning og lanserte derfor slagordet: «Handle lokalt!» Det er også fulgt opp av media i kampanjer og av kommunene gjennom deres innkjøpspolitikk hvor det har vært mulig.

Hvordan pandemien med smitteverntiltakene har slått ut på den lokale omsetningen i medlemsområdet, går frem av Handelsundersøkelsen til foreningen for 2017 – 2020 som ble publisert i juni 2021 og sendt til medlemmene. Noen bransjer har oppnådd sterkere vekst enn gjennomsnittet. Og smitteverntiltakene har også virket ulikt for de enkelte sentrene. Vi viser til uttalelser og forklaringer som er gitt og går ikke nærmere inn på dette temaet her.

Vi ser for oss at våre slagord og anbefalinger, «Handle lokalt!» og «Heller strengt enn stengt!», vil ha bærekraft også i året som kommer.

«Handle lokalt»-slagordet har blitt en gjenganger promotert sterkt i Budstikka.

«Fremtidens handel i Asker og i Bærum»

Fokus på vilkårene for bærekraftig handel og bærekraftige sentrum/sentre som vi har i medlemsområdet, og på sentrumsplaner som kommunene følger opp som gir god forutsigbarhet (Foreningens strategiske handlings- og næringsplan)

Høsten 2021 besluttet foreningen å sette ned en gruppe som skulle gå gjennom sentrene i kommunenes senterstrukturplaner.

Vi vil trekke frem vårt viktigste fokusområde: Hvordan kan foreningen sikre positive bidrag til god og bærekraftig sentrumsutvikling og oppfølging av vedtatte planer hos kommunene og tiltakshaverne? Hvordan skal vi få kommunen til å følge opp foreningens anbefalinger?

Prosjektet, «Fremtidens handel», har hatt topp prioritet også i disse «pandemitider».

Styremedlemmene Wenche Løvland (fasilitator), Kathrine Ingerø og Ole Kristan Seth har vært prosjektansvarlige og gjort en kjempejobb med innsamling og bearbeiding av stoff. Hele styret engasjert som referansegruppe og innspiller med særlige ansvarsområder, styremedlemmenes egne sentre og handelsomland. Vi viser i første omgang til dokumentet for Bærum som i tillegg til å behandle de generelle forutsetninger for god handel i medlemsområdet, gjennomgår politiske føringer og målbildet for det enkelte sentrum/handelssted.

Det er også et samarbeid med Bærum næringsråd som har fokus på næringsparkene

fremtidige roller. For foreningen er det viktig å holde detaljhandelen borte fra næringsparkene og særlig all handel som ikke er handel med nærmere bestemte «plasskrevende varer».

Målet i første omgang er å presentere med arbeidet og deretter dokumentet for planutvalget i en sampresentasjon med Bærum næringsråd.

Planen er også å lage et tilsvarende dokument, for Asker, «Fremtidens handel i Asker».

I oktober møtte foreningen formannskapet der og styremedlemmene fra Asker gikk gjennom foreningens analyse av detaljhandelsomsetningen for Asker 2017 – 2020.

Foredraget fokuserte i tillegg på forutsetningene for å lykkes med fysiske forretninger i Askers senterstruktur i konkurransen med netthandelsforretningene som er på offensiven. En rekke spørsmål ble reist med positiv interesse fra formannskapet for foreningens arbeid. Planen er også å bygge videre på formannskapspresentasjonen i oppbyggingen av «Fremtidens handel i Asker». (I skrivende stund er også Asker-gruppa i styret i gang med sitt dokument under ledelse av Kristine Eknes Blom.)

Dispensasjoner som undergraver forutsigbarheten

Arealbruksbestemmelsene i kommunenes reguleringsplaner tegner ”kartet” som viser hvor vi kan drive forretning. Men bestemmelsene utfordres og følges ikke alltid av private aktører og heller ikke av kommunale myndigheter i enkeltsaker. Derfor har foreningen stort «vaktbikkjeengasjement» i forberedelsen av planer og i gjennomføringen. Vedtatte planer skal sikre lik forutsigbarhet for alle. Derfor er foreningen veldig fokusert på kommunenes dispensasjonspraksis som avvik fra planene.

Vi nevner ikke enkeltsaker som vi har arbeidet med her, men viser til orienteringer som er gitt i løpet av året for å styrke handelen i sentrum.

Interkommunalt fokus, lik behandling innenfor like arealplanrettslige rammer

Foreningen har videreført interkommunalt fokus for næringslivet i Asker og Bærum også i 2021. Markedene for varer og tjenester flyter over i hverandre uavhengig av kommunegrensene. Da må det ikke være prinsipielle reguleringsforskjeller og forskjell i oppfølgingspraksis i den enkelte kommunen. Vi har likevel påpekt forskjeller i kommunal forvaltningspraksis. Muligens er Bærum noe strengere enn Asker i oppfølgingen av egne bestemmelser. Det gir større forutsigbarhet.

Medlemsbedriftene våre representerer store ressurser og setter solide fotavtrykk gjennom bedriftstallet, omsetningsvolumet og sysselsettingen i Asker og Bærum. De er viktige samfunnsbyggere og bør behandles likt uavhengig av kommunal lokasjon.

Ved årets slutt omfattet handelen innpå 15.000 arbeidsplasser. Handelsbedriftene er den største lokale, private arbeidsgiveren.

Foreningen har påpekt at disse ressursene blir best fordelt i kommunene gjennom like bestemmelser og lik behandling.

Kommuneutvidelsen

Utvidelsen av Asker til også å omfatte Hurum og Røyken ble et formelt faktum fra 2020 har gitt nye utfordringer for butikkene og sentrene og ny vekst. Spesielt er de spennende med Rortunet som «gjenåpnet» i oktober.

Foreningen har meddelt at den vil kunne bidra med kunnskap til forsterket sentrumsutvikling også i områder av nye Asker med en mye mer spredt befolkning og boligbebyggelse og infrastruktur for øvrig enn det som har preget vårt medlemsområde før denne utvidelsen. Og det bidraget kommer blant annet med «Fremtidens handel i Asker». Senterbygging i landlige (rurale) omgivelser setter nye krav også til oss. Alt må ikke være blåkopi av det vi har fått til. Blant annet vil planene måtte akseptere mer bilkjøring under spredt bosetting for å få økonomisk bærekraftig senterstruktur og forhindre fragmentering av butikktilbudet og ”byspredning”. Parkering blir veldig viktig også her. I forslaget til kommuneplanens arealdel (pkt. 8.3) er det foreslått forrang for handels/kundeparkering i sentrum (kommunesentrum, lokalsenter, nærsenter).

Asker kommune har lagt frem spennende plandokumenter for den nye storkommunen hvor det er forutsatt at foreningen som partsrepresentant følger opp og kommer med innspill. Se kommuneplanens samfunnsdel som er vedtatt (2020) og kommuneplanens arealdel som er ute til høring. (8.3. – 23.5.2022)

Strategiske næringsplaner

Begge kommunene har nye strategiske næringsplaner. Det er en fare for at planene tar det som en selvfølge at det vil bli handelsvirksomhet, at butikkene kommer av seg selv uten at kommunene har særlig fokus på hva som skal til for at forretningene skal lykkes og bli de gode medspillere til å drive frem de kommunale planene om gode møteplasser etc. Foreningen har sett dette og gitt innspill som vi ser spôr av i Askers, Temaplan næring 2020-2032, og Bærums, Strategisk næringsplan 2024.

Kontaktnettet er bredt

Politiet, vekterselskapene, konfliktrådet, kommunene, fylkeskommunen, fylkesmannen, Miljøvern- og andre departementer, Vegvesenet og andre lokale handelsstands-foreninger og enkelte sentrumsforeninger er de hyppigst brukte kontaktene.

Medlemskontakten

Medlemskontakten er holdt fortløpende via e-post, nettkontakt, personlige møter om konkrete saker og gjennom hjemmesiden, abhsf.no, hvor de fleste nyheter holdes a jour.

Vinnere av «Husfruens Nøkkelknippe»

På grunn av pandemien og smittevernbestemmelsene kunne foreningen ikke gjennomføre Våkn Opp-kampanjen som var planlagt i 2021 og som ville lagt grunnlaget for å kåre vinnere av «Husfruens Nøkkelknippe» i 2021.

Men foreningen gjennomførte en forsinket diplomutdeling for 2019 (25.06.21) på Rykkinn Senter. Foreningen fikk god oppmerksomhet for prisen og arbeidet mot butikktyveri gjennom positive sanksjoner: «Positiv oppmerksomhet mot kundene, god service med et smil».

Ordførerne stod som vanlig for pristildelingene, og vinnerne var:

 • Gullsmed Hellman AS Asker
 • Rykkinn Senter
 • Securitas Asker og Bærum v/driftsleder Stein-Tore Holmen.

Økonomisk resultat

Årsregnskapet er gjort opp med et underskudd på kr. 17.684 og bankinnskudd på kr.13.886.

Oppsummering

Med dette ser styret at foreningen har gjennomført sin virksomhet og ivaretatt medlemmenes interesser i løpet av driftsåret i overensstemmelse med foreningens vedtekter og andre relevante føringer etter beste evne.

Asker/Bærum, 16.03.22

Kristine Eknes Blom
Arne S. Eriksen
Marius Geirdal
Kathrine Ingerø
Wenche W. Løvland
Wenche Helgøy Nilsen
Vivi Olstad
Jim Thorshaug Rengård
Ole Kristian Seth
Mari-Anne Smyth-Olsen
Tanja Venheim Østensen
Heidi Koppangen Øysted
Jan-Fredrik Larsen