Generalforsamlingsprotokoll 2014

Tirsdag 25. februar 2014 ble det holdt ordinær generalforsamling i Asker og Bærum handels – og servicebedrifters forening. Foreningens 38. driftsår.
Møtet ble holdt hos Handelsstedet Vollen, og Tore Sigernes var vertskap tradisjonen tro.

1. Godkjenning av innkallingen m. m.

Innkallingen ble godkjent. Jan-Fredrik Larsen ble valgt til møteleder, og alle tilstedeværende skriver under protokollen. Det forelå fullmakt til Jan-Fredrik Larsen fra Handelsstedet Bærums Verk.
Generalforsamlingen var vedtaksfør.

2. Årsberetningen

Årsberetningen for 2013 ble godkjent.

3. Regnskap og revisors beretning

Årsregnskapet og revisors beretning for 2013 ble godkjent.

4. Budsjett

Budsjettet for 2014 godkjennes. Det forutsetts at det rekrutteres flere medlemmer for å nå inntektsmålet.

5. Valg

Valgkomiteens forslag ble presentert og godkjent.
Generalforsamlingen støtter forslaget om at det inngås en avtale som skissert, med daglig leder.

Nye styremedlemmer er:
Kathrine Ingerø, Anne Birgitte Junge og Arne Stabell Eriksen. Valgt for 2 år.
Vibeke Glosli ble gjenvalgt som styremedlem for 2 nye år.
Jan-Fredrik Larsen ble gjenvalgt som styreformann.

Det nye styret er :
Jan-Fredrik Larsen, formann
Øyvind Bay, Arne Stabell Eriksen, Vibeke Glosli, Kathrine Ingerø, Anne Birgitte Junge,
Mette Kiilerich, Wenche Løvland, Vivi Olstad, Gry Skådinn, Tanja V. Østensen

Jon Swensen ble gjenvalgt som revisor.

Vollen, 25.02.2014

Carl N L Vold         Petter Dale         Tanja V. Østensen         Vivi Olstad

Wenche Løvland         Tore Sigernes         Jan-Fredrik Larsen

 

Last ned Generalforsamlingsprotokoll 2014 (PDF)