Fylkesmannen mener at Staples ikke kan få dispensasjon, men må flytte

Foreningen har i lang tid hatt fokus på fremveksten av detaljforretninger med et småvare sortiment som det ikke er tillatt å drive salgsvirksomhet meg på Billingstadsletta. Kommunedelplanbestemmelsene tillater bare salgsvirksomhet med  nærmere bestemte varersom «biler og motorkjøretøyer, landbruksmaskiner, tyngre trelastvarer, hagesenter- og planteskolevarer».

Salgsvirksomheten har glidd veldig ut. Etter foreningens oppfatning drives det ulovlig salgsvirksomhet med et bredt sortiment av småvarer. For å få klarlagt dette hos kommunen, så har vi bedt kommunen byggesaksbehandle den enkelte innmeldte sak, og vi har nå fått gjennomslag for det. Asker kommune har opplyst at saksbehandlingen settes i gang umiddelbart.Første sak er om Staples kan få dispensasjon og høringsinstansene som fylkesmannen, fylkeskommunen og statens vegvesen må høres.Kommunen har bedt om uttalelse til dispensasjonssøknaden for Staples. To uttalelser foreligger; både fylkesmannen og statens vegvesen gitt uttalelser som er helt i tråd med hva foreningen mener.