Kommunestyrets vedtak i reguleringsplanforslagene for dagligvareforretninger i Blommenholmveien og Sandviksveien

Foreningen har engasjert seg mot at det skulle tillates omregulering til dagligvareforretning på 3 tomter som ligger mellom Sandvika, Dragveien og Høvik hvor det alt er god dekning med dagligvareforretninger. Foreningen har spesielt vært opptatt av at disse foreslåtte forretningsetableringene ville svekke forretningsstrukturen i handelsomlandet og forutsetningene for god og lønnsom drift for de alt etablerte dagligvareforretningene som er krumtapper i sine sentre.

Vi mener at den avviksmulighet til å tillate dagligvareforretning utenfor et sentrum i boligområder, kommuneplanbestemmelsen § 15, ikke var riktig å bruke for å gi tillatelse i disse sakene.

Vi var til stede i kommunestyremøtet i går og registrerte at foreningens synspunkter mot alle 3 forslagene var sentrale i debatten om hvor dagligvareforretninger skal ligge i Bærum.

Vi oppnådde vårt anbefalte resultat i de 2 Blommenholmveiensakene. Kommunestyret vedtok at det ikke skulle omreguleres til forretning på de 2 tomtene i Blommenholmveien.

For Blommenholmveien 1-forslaget var stemmetallet 47 mot omreguleringsforslaget og 4 for.

For Blommenholmveien 2-forslaget var det 27 stemmer mot og 24 for. (Særlig Høyre var delt.)

I Sandviksveien 73 – 75 vedtok derimot kommunestyret med 35 mot 16 stemmer at det skulle tillates omregulering til dagligvareforretning motsatt foreningens anbefaling.

Kommunestyret satte pris på å kunne behandle disse sakene, og vi noterte oss synspunkter som foreningen kan ha bruk for i lignende saker som måtte komme opp.

Det ble lagt særlig vekt på tettheten av dagligvareforretninger som alt var i området, og hva beboerne (vellene) i området mente om å få nye forretninger og hvilke konsekvenser det ville gi for nærmiljøet. Antakelser om økt trafikk og støy veide tungt.