Fylkesmannen stadfester kommunens vedtak om at det ikke skal være sentrumsutvikling med småvarehandel i Grini næringspark

Foreningen har siden 2009 arbeidet bevisst for at detaljhandel og sentrumsutvikling ikke skal få fotfeste i Østerndalen/Grini næringspark.
Kommunen har vært klar på at området skal være en næringspark (industri/produksjon, lager, kontor, service og handel med arealkrevende produkter/plasskrevende varer) og
ikke en handelspark med småvarer som konkurrerer med sentrumshandelen. Men eieren av BMW-bygget har villet det motsatte.

Reguleringsbestemmelsene er klare og ikke vanskelige å forstå. Eier og bruker av bygget kan etter vår oppfatning ikke ha problemer med å se hvilken salgsvirksomhet som kan tillates og hva slags salgsvirksomhet som det ikke er tillatt å bruke bygningen til.

Til tross for klare bestemmelser og klare pålegg fra kommunen i denne 10 års perioden som saken har versert, så har eier og leier valgt å overse bestemmelser og anmodninger og kjøre prosess mot kommunen heller enn å følge bestemmelsene.

Foreningen har hele tiden ivaretatt medlemmenes rettslige -, økonomiske – og samfunnsmessige interesser i at reguleringsplanen for Grini næringspark følges.

Dette har vi gjort som et ledd i vårt generelle arbeid for å fremme god og sikker sentrumsutvikling i Bærum med med lønnsom handel under forutsigbare planrammer.

Avgjørelsene opp gjennom årene og sakens utvikling har krevet fokusert engasjement fra foreningens side i en langdryg prosess som fylkesmannsavgjørelsen nå med all sannsynlighet har satt sluttstrek for. Se brevet nedenfor.

Vi mener også at denne avgjørelsen og fylkesmannens argumentasjon som støtter kommunens begrunnelse, gir oss viktig underlagsmateriale for vårt konstruktive generelle arbeid for å få stadig bedre, bærekraftige og robuste sentre i vårt medlemsområde.