Akershus fylkeskommune fraråder at Staples får dispensasjon

Fylkesrådmannen følger nå opp uttalelsene fra fylkesmannen og statens vegvesen. Han fraråder at det gis dispensasjon til Staples. Han gir i tillegg kommunen råd om «å foreta et helhetlig grep om handel i området, da det er flere virksomheter her som opererer med varegrupper som ikke kan sies å være «plasskrevende».

I dispensasjonssaken bør Asker kommune, byggesaksavdelingen, følge plan- og bygningslovens § 19 – 2 som bestemmer at «[…]Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer […] når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden.»

Vi ser frem til at disse ulovlig brukssakene på Billingstadsletta som foreningen har fulgt opp i lang tid med samme begrunnelse som fylkesmannen og fylkeskommunen nå klart gir til kjenne, blir avgjort. Det kan gi nok et incitament til at konstruktivt sentrums- og møteplassutviklingsarbeid kan få ny fart.