Lokalsentrene har plass til Europris

Ref Arkivsak 15/104345. Merknad til foreløpig uttalelse til forhåndsvarsel, fra Europris AS v/advokatfirma Dalan, 11.12.17 (les uttalelsen her)

Vi viser til brevet fra advokatfirma Dalan 11. ds. Under pkt. 2.2, ”Sakens faktum og reelle hensyn”, s. 3, 7. avsnitt anføres det at:

”I forhold til logistikk- og lagermuligheter, vil ingen av lokalsentrene i kommunen være spesielt egnet for Europrisforretningen som er etablert i GN1. Et vesentlig forhold i saken er at forretningen i GN1 som sådan er arealkrevende.”

Reguleringsbestemmelsen tillater bare ”arealkrevende produkter som for eksempel biler, møbler, kjøkkeninnredning”. At Europris påberoper at de har organisert forretningen med en varehåndtering som gjør den arealkrevende for Europris, har ingen betydning.

I dag har Europris (Ep) forretninger med stort sett samme varesortiment i Sandviksveien 183 og på Billingstadsletta 11. I tillegg har vi fått opplyst at en Ep-forretning er under etablering i Rykkinn senter. Etter det vi kan bedømme selger Ep-forretningene sine varer meget godt i sentrene lokalt. Europris har også en god og lang historie som senterforretning utenfor vårt handelsomland. Eksempler er Ep i Liertoppen senter, Grorud senter og Furuset senter.

En rundspørring til senterlederne i Asker og Bærum bekrefter at Europris med varesortimentet som forretningen har i GN1, vil passe godt inn i deres sentre.
Det uttales: ”Det er helt uforståelig at de (Ep) mener å ha en mer komplisert drifts- og logistikkform enn f. eks. større dagligvareforretninger, Vinmonopolet m. fl.” (Sit.)

Det er ikke noe med Eps varer og konsept som skulle tilsi at Ep må ligge i GN1, jfr. også kommunens konklusjoner etter befaringer der. Det er de bedriftsøkonomiske fordelene som reelt sett er motiverende og avgjørende for at GN1 velges for salgsvirksomheten.

Europris har valgt å etablere sine nyere butikker i rimeligere beliggenheter både i senterbebyggelse og i frittstående bygg, jfr. vår ref. foran. Etter det vi kan se er det de lavere leiekostnadene i industribygg og god bilbasert tilgjenglighet som begrunner at Ep har salgsvirksomheten i GN1. Sentrene i Bærum kan fint romme Europrisforretninger.

Vi forbeholder oss rett til å komme tilbake til saken.