Høring — forslag til regional plan for handel, service og senterstruktur i Akershus

Til medlemmene av Aser og Bærum handels- og servicebedrifters forening

Vi har mottatt dette høringsutkastet som vi sender videre til dere. Se vedlegget.
Vi setter pris på å få deres meninger om dette forslaget som vi kan bruke når vi skal uttale oss til fylkeskommunen. Vi ber om tilbakemelding innen 2 uker.

Den endelige regionale planen vil kunne få stor betydning for deres handelsvirksomhet hvis den tillater større fragmentering av detaljvarehandelen enn hva som gjelder i dag.

Se særlig på hvilke varer/varekategorier som foreslås tillatt solgt utenfor sentrum/sentrene/de etablerte handelsstedene i kommunens senterstruktur.

Fylket skriver:

Forslag til regional plan for handel, service og senterstruktur i Akershus er lagt ut på høring

Et forslag til regional plan for handel, service og senterstruktur i Akershus ble behandlet i fylkesutvalget i Akershus 13. november 2017.

Forslaget til regional plan er nå lagt ut til offentlig gjennomsyn med en høringsfrist på 14 uker. Siste frist for å levere høringsuttalelser er 19. mars 2018.

Nærmere informasjon om høringen finnes i det vedlagte underlagsmaterialet, samt på
http://www.akershus.no/politikk/du-kan-pavirke/hoeringer/?article_id=205664

Vedlegg:
Høringsforslag – Regional plan for handel, service og senterstruktur i Akershus
Høringsbrev – forslag til regional plan for handel, service og senterstruktur