Dagligvareforretning i Blommenholmveien 1 og 1 B

Sakens bakgrunn

Vi viser til referatet fra oppstartsmøtet og reguleringssjefens oppfatning når det gjelder forretningsdelen. Og vi viser til kommunestyrets motiv for å vedta § 15.2 i kommuneplanbestemmelsene. Og vi har den aktuelle lokalisering er ved siden av hovedveikrysset, Sandviksveien/Stasjonsveien/E18 i fokus samtidig.

Reguleringssjefen er positiv til dagligvareforretning her ved hovedveikrysset. Han sier at ”det ikke finnes tilbud om dagligvarer i nærområdet”.

Kartet med tilgjengelige dagligvareforretninger dokumentere at det er flere forretninger som selger dagligvarer i ”nærområdet” slik som det er naturlig å definere nærområdet for dagligvarer i denne delen av Blommenholm hvor de fleste bruker og vil bruke bil for å handle omtrent uansett nærområdetilbud. Kontrollmålinger med Google maps viser også at det ikke er behov for noen dagligvareforretning her. Avstanden til Kiwi i Dragveien 34 er 2.5 min med sykkel (avhengig av hvilken vei man sykler)/13 min gange. Avstanden er 1100 meter. Til neste Kiwi i Sandvika er 5 min med sykkel/18 min gange, ca. 1500 meter.

Generelt om praktiseringen av § 15.2

Når kommunen skal forholde seg til konkrete § 15.2-søknader og bestemmelsens begrunnelse, må den legge vekt på å få til forretningslokaliseringer som best mulig ivaretar intensjonene. Vi foreslår at kommunen praktiseres en retningslinje for § 15.2 :

Nye dagligvareforretninger etablert med hjemmel i § 15.2, tillates ikke langs hovedvei mellom sentrumsområder. Nye dagligvarebutikker tillates bare der lokalmarkedet ikke alt har et dagligvaretilbud.

(Vårt forslag som også fremmes som egen sak.)

Vår begrunnelse for denne retningslinjen, er å få sikkerhet for at disse § 15.2-dagligvarebutikkene blir lokalisert på en måte som hovedsaklig fanger opp lokal handel.

Så tilbake til denne konkrete saken

Den aktuelle plasseringen i Blommenholmveien 1 representerer nettopp det motsatte av det vi foreslår som retningslinje. Forslaget innebærer en forretning i utkanten av et villamessig bebygget boligområdet og langs hovedvei mellom sentrumsområder i et område som allerede har et dagligvaretilbud.

Plasseringsforslaget bør ikke godkjennes.

Søker bør oppmuntres til å foreslå en lokalisering som realiserer hensikten med kommuneplanbestemmelsen, en dagligvareforretning godt integrert i et nærområde bestående av relativt tett boligbebyggelse, et miljømessig godt forankret nærtilbud.

Vi understreker betydningen av at kommunen legger en slik tydelig praktisering til grunn når §15.2 skal benyttes. Målet må være å unngå at vi får dagligvareforretninger i sentrummenes ”forgårder” langs hovedveisystemet hvor det uutalte målet er å fange opp viktig dagligvarehandel som ellers går til de fysiske sentrumsforretningene.

Konklusjon

Etter gjennomgang av saken og kommuneplanbestemmelsen som åpner for dagligvareforretninger utenfor sentrumsområdene, finner vi at plasseringsforslaget i Blommenholmveien 1 er ikke kan tilfredsstille kravene.

Vi ber om at søknaden avvises.

Last ned: Uttalelse til planer om forretningsregulering i Blommenholmveien 1