Årsberetning 2016

Styre og andre posisjoner:
Arne Eriksen, Vibeke Glosli, Kathrine Ingerø, Elisabeth Selvik Hjelle/
Anja Løvåsen , Anne Birgitte Junge, Mette Kiilerich, Wenche Løvland, Vivi Olstad,
Heidi Stilling og Tanja Venheim Østensen har vært styremedlemmer.
Jan-Fredrik Larsen har vært styreleder og daglig leder.
Jon Swensen har vært revisor.

Styret har hatt 6 formelle styremøter. Utover styremøtene har styremedlemmene holdt løpende kontakt om alle viktige saker som foreningen har uttalt seg om.
Foreningen eier og har ledet Våkn Opp-kampanjen i samarbeid med politiet v/Petter Høgli og Varnergruppens sikkerhetssjef, John Balcon.
Foreningen har hatt møter med kommunene om et bredt spekter av saker med betydning for medlemmene. Spesielt har arealplan- og næringsplanssaker stått på dagsorden.
For øvrig har det blitt holdt møter med samarbeidsparter og andre etter behov.
Formannen deltar i arbeidet med Regional plan for handel, service og senterstruktur.

Generelt

Foreningen fylte 40 år i 2016.

Foreningen er den største interkommunale interesseforening for næringslivet i Asker og Bærum og legger stor vekt på det perspektivet i sakene som tas opp.
I forhold til flere av sakene som foreningen arbeider med, er kommunegrensen et unaturlig skille gjennom medlemsområdet som ellers er et sammenhengende marked.
Foreningen har anbefalt felles strategisk næringsplan eller hvert fall koordinert plan så langt råd er for kommunene uten å få gjennomslag for det enda.

Også i 2016 har foreningen arbeidet innen et bredt saksfelt med saker som angår medlemmene. De spenner fra kriminalitetsbekjempelse og parkeringsproblematikk til arealplan- og miljøsaker og handelsstatistikk. Den viktigste saksmengden dreier seg om arealplaner og håndheving av planbestemmelser med mer. Det har vært nye saker og videreføring av saker fra tidligere år. Vår jobb er å holde fokus slik at vi om mulig til slutt får avgjørelser i de konkrete sakene i våre medlemmers favør. Se mer om dette nedenfor.
Siden oppstarten av foreningen i 1976 har det konkrete saksinnholdet variert mye på grunn av samfunnsutviklingen, men fokus er det samme: Best mulig tilrettelegging for at våre medlemmer og forretningene skal kunne drive god, lønnsom næringsvirksomhet.

Styret har videreført god kontakt med politiet og vekterselskapene, konfliktrådet, kommunene, fylkeskommunen, fylkesmannen, Miljøvern- og andre departementer, Vegvesenet og andre lokale handelsstandsforeninger og enkelte sentrumsforeninger. Vegvesenet har etter hvert blitt en veldig viktig premissleverandør for forretningenes virksomhet. Det har en hånd på rattet når det gjelder atkomst og parkering, skilt til sentrene og lokalisering av ny handel med mer. I vårt område bruker de fleste kundene privatbil for å handle, og da blir det viktig å sørge for at arealplanene tilpasses det.

Foreningen har som største lokale næringsorganisasjon, bidratt til å videreutvikle og styrke det faglige og næringspolitiske nettverket i Asker og Bærum innen vårt område. Kontaktnettet med de lokale sentrums- og senterforeningene, er utrolig viktig i arbeidet med å finne og fremme gode løsninger for medlemsbedriftene.
De viktigste sakene kommer på foreningens hjemmeside, abhsf.no. Se også den summariske gjennomgang nedenfor.

Medlemskontakten

Medlemskontakten er holdt fortløpende via e-post, personlige møter om konkrete saker og gjennom vår hjemmeside, abhsf.no.

Bedriftsbesøk med ordførerne

Foreningen gjennomførte bedriftsbesøk hos Varnergruppens hovedkontor med ordfører Lene Conradi og næringssjef Morten Bastrup som gjester. Marius Varner holdt et interessant foredrag om bedriftens verdier, bedriftshistorie og kultur. Konseptbygging ble også gjennomgått slik at vi fikk god innsikt i fornyelsesprosessen som bedriften er helt avhengig av. Til slutt var det omvisning på huset. Meget bra!

Årets vinnere av Husfruens Nøkkelknippe

Det var Caoz i Asker Sentrum og senterleder Vivi Olstad på Østerås Senter som ble vinnere av hedersprisen for godt kriminalitetsforebyggende arbeid i 2015.
Hedersprisen og utdelingen er nærmere omtalt på vår hjemmeside om Våkn Opp-kampanjen.

Økonomisk resultat

Årsregnskapet er gjort opp med et overskudd på kr. 14.008,25.

Enkelte hovedsaker og hovedsaksområder som styret har behandlet

Mediakontakt

Foreningen har vurdert et brosjyreprosjekt som skulle supplere den informasjon som alt ligger på nettsiden, abhsf.no, og fornyes ved behov. Vi kom til at nettsiden og den regelmessige kontakten med Budstikka og andre media i medlemsområdet ivaretar behovet.

”Handeln bygger staden”

Dette bevisstgjøringsprosjektet ble åpnet hos oss i 2012. Det har fått god respons hos kommunene og gjennomsyrer i bred forstand for foreningens hovedfokus i arbeidet med enkeltsakene som nevnes kort nedenfor. God sentrumsutvikling forutsetter forretninger som gjør det godt.

Arealplansaker i medlemsområdet

Dette er et veldig viktig fokusområde. Foreningen følger opp kommuneplan- og fylkesplan og reguleringsbestemmelsene om forretningsetablering i sentrumsområdene gjennom direkte kontakt med private tiltakshavere, kommunene og fylket. I 2016 har foreningen vært høringsinstans og hatt god kontakt med fylkeskommunen og dens forberedelse av Regional plan for handel, service og senterstruktur (HSS) som vil kunne ha stor betydning for handelens utvikling også i vårt område i fremtiden sammen med Regional plan for areal og transport. I det hele tatt vil forretningene i økende grad bli bundet av overordnet planlegging. Da er det viktig å komme med relevant informasjon om forretningenes behov og muligheter. Fragmentering av forretninger og salgsvirksomhet i næringsparkene hvor reguleringsbestemmelser ikke tillater salg eller bare tillater en begrenset salgsvirksomhet med plasskrevende varer, følges opp. Det er enighet om at ”ulovlig” salgsvirksomhet svekker det enkelte sentrum og forretningenes grunnlag for sikker planlegging og økonomisk drift for de som følger de planmessige rammer med sin virksomhet, og det skal foreningen motarbeide.
I 2016 var det flere saker og klagesaker som angikk Grini Næringspark, Rud-Hauger, Fornebu og Billingstadsletta, men også andre steder.
Foreningen blir hørt av kommunene, jfr. uttalelse i Bærums planutvalg 15.12.16, og har vunnet fremvant frem i klagesaker hos fylkesmannen hvor lovlig bruk var tema.
Også henvendelser direkte til partene som det gjelder har lykkes. På Fornebu ble det f. eks. oppnådd enighet om avslutning av en stor ”ulovlig” outlet med grunneier.

Foreningen har bedt Kommunal- og moderniseringsdepartementet ta inn bestemmelser i plan og bygningsloven om at showroom skulle sees på som forretning. Det ville i så fall bety at show room etableringer må tilpasse seg bestemmelser som kommunene og fylkeskommuene har vedtatt om forretninger. De må da i større grad integreres i et sentrum/sentrene. Poenget for foreningen er å samle mest mulig av nett- og visningshandelen og hentesteder i sentrum sammen med andre forretninger der hvor det ligger praktisk til rette for det og kan gi positive ringvirkninger til etablerte forretninger.

Handelsomsetningstall

Foreningen har avtalt med sentrene som er kunder hos Kvarud analyse og sentrene som leverer omsetningstall dit, at vi skal kunne opplyse til medlemmene om veiledende handelsutviklingstall for Asker og Bærum samlet. De gir et sammenligningsgrunnlag med hvordan handelsutvikling er i vårt medlemsområde sammenlignet med den i resten av Akershus. For øvrig har vi i samarbeid med Statistisk sentralbyrå (SSB) holdt årsstatistikken som publiseres på foreningens hjemmeside, ved like. Kommunene bruker data herfra i sitt planarbeid.

Plasskrevende varer/arealkrevende produkter, begreper som ikke bør brukes

Kommunene og fylkeskommunen bruker begrepene, plasskrevende varer/ arealkrevende produkter e. l., i arealplaner som tillater handel med varer som ikke finnes i sentrumsområdene. Flere eiere av eiendommer utenfor sentrumsområdene spekulerer i å strekke begrepet til å omfatte sentrumsvarer og småvarer for å kunne leie ut lager- og industrilokaler o. l. til salgsvirksomhet. Foreningen ivaretar etter beste evne at bestemmelsene om plasskrevende varer blir fulgt opp og ikke misbrukt. Vi har bedt om at kommuneplanene viser områder for eksklusivt salg av plasskrevende varer.
Bærum kommune foreslår Grini, Rud-Hauger og Vøyenenga (som fylket har gått mot).
Asker har særlig reservert Billingstadsletta.
Samtidig har foreningen bedt kommunene og fylkeskommunen om ikke å bruke samlebegrepene, ”plasskrevende varer” og ”arealkrevende produkter” og lignende, men derimot konkretisere hvilke varer det gjelder for det enkelte området i sine planbestemmelser. Samlebegrepene svekker forutsigbarheten i planbestemmelsene, og de øker konflikten og usikkerheten mellom kommunene og varehandelsbedriftene og investorene og eiere med eiendommer i områder som ikke er ment som vekstområder for detaljvarehandel, f. eks. Grini næringspark, industriområdet Rud-Hauger og Billingstadsletta.

Avkjøring og skilting til lokalsentrene like viktig som til næringsparkene

Foreningen har tatt opp avkjørings- og skiltsaker med vegvesenet. Det dreier seg om rett til venstresving i fylkesvei og stor senterskilting ved atkomstvei mot hovedvei.
Vi har enda ikke fått gjennomslag for vårt krav.

Bilens plass i sentrum

Størstedelen av forretningenes kunder kommer med bil for å handle og vil også gjøre det i overskuelig fremtid. Foreningen har fokus på at atkomsten til det enkelte sentrum skal være bilvennlig og at det skal være nok parkeringsplasser og at biler med fossilt drivstoff og el.biler skal behandles likt. Det er gitt uttalelser med mer til kommunene om nødvendige minstenormtall for parkeringsplasser. Her møter vi stor motstand hos vegvesenet og i og for seg reguleringsmyndighetene i Bærum. Asker kommune har vist en mer liberal holdning og forståelse for de behov som foreningen påpeker. Dette blir en kampsak i årene som kommer.

Netthandel i utvikling og utfordringene for kommunenes senterstruktur

Netthandelen tar over mer av handelen. I 2016 hadde netthandelen ca 8-10 % av omsetningen og en vekst på ca. 12,6 %, mens handelen i fysiske forretninger økte med ca. 2 %. Kommunene baserer mye av senterstrukturutviklingen på attraktive forretninger og forretningsutvikling. Med den utvikling som vi nå kan se, så blir det en hovedoppgave for kommunene å medvirke til god sentrumsutvikling for å drive fysiske forretninger.
I området vårt er det flere prosjekter med netthandel med dagligvarer og mobile hentesteder. Det er en krevende lønnsomhetsutfordring i disse prosjektene, men god vekst. Det er vanskelig å si sikkert hvordan de viktige dagligvareforretningene i det enkelte sentrum utfordres.

Utleiesituasjonen

Foreningen har registrert at utleiesituasjonen er krevende. Dette er meddelt kommunene og at det setter et ekstra krav til at nye reguleringssaker tar hensyn til det.

Kontakt med næringssjefene

Foreningen har god og løpende kontakt med næringssjefene som har deltatt i flere styremøter med egne orienterings- og diskusjonsposter. Temaene har blant annet vært arbeidet med strategisk næringsplan, samarbeid om mer attraktive sentre med tydelig identitet, hva innebærer kommunesammenslåingen Asker, Hurum, Røyken og hvordan kan foreningen best mulig tilpasse seg situasjonen med ”Stor-Asker” og hva kan vi få ut av Omdømmeprosjektet i samarbeid med kommunene?

Omdømmeprosjekt for varehandelsbedriftene

Omdømmeprosjektet som Ipsos har utført for Virke har foreningen distribuert til medlemmene. Undersøkelsen viser at det er holdningene til varehandelen i befolkningen som må forbedres. Ikke kunnskapen om varehandelen. Foreningen har tatt fatt i oppgaven blant annet gjennom samarbeid og kontakt med kommunene og levert dybdekunnskap/erfaringer der hvor det er viktig. Foreningen registrerte at planutvalget i Bærum på slutten av året ga positiv omtale av det arbeidet som har blitt gjort for å skape økt innsikt og oppmerksomhet når det gjelder utfordringen som sentrummene står overfor og hvilke faktorer som kan styrke og svekke et sentrum i medlemsområdet. Også Våkn Opp-kampanjen som er et prosjekt i samarbeid med politiet og den årlige utdeling av Husfruens Nøkkelknippe, foran, er blant foreningens positive prosjekter mot lokalmiljøet.

Søndagsåpne forretninger

Foreningen har arbeidet med at det skal være lik og forutsigbar praksis av bestemmelsene som tillater søndagsåpne forretninger. Det er politiet som håndhever disse bestemmelsene. Vi har bedt om at bestemmelsene følges opp, men enda ikke fått svar på henvendelsen.

Miljøvern

Styret har hatt møte med miljøleder en i Asker kommune for å klarlegge hvordan foreningen og enkeltmedlemmene kan bidra til et bedre miljø sammen med Asker kommune. Foreningen har også kontakt med Bærum kommune om anbefalingene i Klimaprotokollen for å klarlegge hvordan vi kan samarbeide der. Det beste tiltaket må være at vi går sammen om å fremme enda bedre bruk av sentrum/sentrene og støtter kommunenes ønsker om å bygge konsentrert med bolig og næring i kommunikasjonsknutepunktene. Det sammenfaller for øvrig med utbyggings- og vekstpolitikken til handelsstandsforeningen gjennom mange år. For øvrig har vi distribuert ”Veikart for grønn handel 2050”, et hefte med tips for mer miljørettet handel som foreningen tar sikte på å bruke i sitt miljøarbeid.

40 år i handelsstandens tjeneste

Det har gått 40 år siden foreningen ble stiftet. De motivene stifterne hadde i 1976 om en vital og attraktiv forretningsstand i gode sentrummer, gir fortsatt gode kjøreregler for foreningen. Og foreningen er samlingsplassen i kommunene for dybdekunnskap og erfaringsmateriale om detaljvarehandelsbedriftenes virksomhet og muligheter.

Asker/Bærum, 24.01.2016

Vibeke Glosli
Mette Kiilerich
Tanja Venheim Østensen
Kathrine Ingerø
Anne Birgitte Junge
Heidi Stilling
Vivi Olstad
Elisabeth Selvik Hjelle
Wenche Løvland
Anja Løvåsen
Arne S. Eriksen
Jan-Fredrik Larsen

Last ned Årsberetningen for 2016