Uttalelser til kommuneplanforslaget

Vedlagt følger uttalelsene våre til kommuneplanforslaget til Bærum kommune som ligger ute til høring til 15.12.14.

Vi har konsentrert uttalelsene til noen saksområder som er meget viktige for våre medlemmer, forretningene, servicebedriftene og sentrene.

Vi tar forbehold om å kunne korrigere og supplere våre uttalelser hvis det skulle vise seg nødvendig.

Vi ser frem til å kunne samarbeide med kommunen for at det skal bli så godt som mulig å drive våre næringer i kommunen og at kommunen i sitt utviklingsarbeid skal kunne ha glede av en aktiv forretningsstand for i samarbeid å heve frem  en god og bærekraftig  sentrumsstruktur og ivareta de andre forhold som vi har fokusert på.

Merknad til plasskrevende varer i kommuneplan forslaget
Bensinstasjonseiendommer må bare tillates arealbruksendret til dagligvare- og andre forretninger etter en reguleringsendringssak
Merknad til kommuneplanforslaget – senterstrukturen
Merknad til kommuneplanforslaget.. Parkeringsnorm for parkering i sentrene
Skilt til senter som en del av kommuneplanprogrammet for å styrke sentrene
Uttalelse til kommuneplanforslaget, Høringsutkastet. Konsekvenser av å tillate nye dagligvarebutikker i boligområder
Forslag til forutsigbare banetraseer i kommuneplanen
Innspill til kommuneplanforslaget, Dok. 2338121, s. 29 fl. – Boligbygging