Klage over bruksendringsvedtak for GBR 39/661, Billingstadsletta, 17 sak nr. 14/2541

Sakens bakgrunn

Vi viser til korrespondansen som alt ligger i saken hos kommunen, sak nr. 14/2541.
Vi går ikke nøyere inn på den her. Vi antar at den følger saken. Vi ser at Fylkesmannen hadde innsigelse til kommuneplanen hvor hun presiserte at det var det kjente varebegrepet, plasskrevende varer, som skal brukes og være bestemmende for hva forretningene kan selge i planområdet , Holmen – Billingstadsletta – Slependen. Det står nå også i den juridisk bindende del av planbestemmelsen for KDP-området, § 5.1, 3. ledd.
Det har vi sluttet oss til tidligere.

Alt i alt har kommunens forretninger hatt en omsetningsnedgang i salget over disk i 2013. Det er også et viktig hensyn bak foreningens klage. Omsetningsnedgangen kan være tegnet på en litt mer langsiktig tendens med redusert handel i sentraene. Da blir det enda mer meningsløst som i denne saken at kommunen fraviker egne bestemmelser som tar sikte på å styrke sentraene. Forretningene bør etter foreningens mening lokaliseres slik at de støtter opp under hverandre. Det gjelder selv i mindre enkeltsaker.

Klagen

Det er ofte problematisk å fatte avgjørelser i enkeltsaker hvor tiltakshaver vil noe annet enn det som de juridisk bindende planbestemmelser bestemmer. Noen ganger er det nødvendig å utfordre bestemmelsene og vedta avvik f. eks. fordi bestemmelsene er gammeldags, skaper en praktisk og økonomisk umulighet for eiendommen eller står i veien for en moderne ønsket utvikling o. s. v. Foreningen kan ikke se at noen slike begrunnelser gjør seg gjeldende i denne saken. En ringerunde til aktuelle forretninger i bransjen i vårt område bekrefter derimot at de har kapasitet for mange flere kunder.

Foreningen klager derfor over at kommunen har gitt bruksendringstillatelse fra industri, erverv m. m. til visning og salg av kjøkkeninnredning og begrunnet vedtaket med:

1. Bruksendringstillatelsen avlaster kjøkkeninnredningsforretningene i de nærliggende tettsteder. (Her: Sandvika, Holmen og Asker, som er nevnt i KDP´en.)

og samtidig at

2. Trafikale og miljømessige grunner medfører behov for å lokalisere denne type forretning/virksomheten i utkanten av byer og tettsteder. (Billingstadsletta 17 er etter KDP´en ingen utkant i forhold til Holmen, Asker, Sandvika i denne sammenheng.)

Kommunen mener at disse 2 vilkår samtidig er oppfylt og da kan den fravike den bindende bestemmelsen for næringsvirksomhet i området, O, § 5.1, 3. ledd. Foreningen mener derimot at vilkårene ikke er oppfylt og at tillatelsen ikke kan gis på det grunnlag.

Vedtaket gjengir retningslinjen med ikke uthevet skrift under den juridisk bindende bestemmelsen og lar den slå gjennom. Hvordan kan kommunen bruke en retningslinje som ikke er rettslig bindende, til å sette til side § 5.1,3. ledd som er juridisk bindende i denne saken?
Har ikke vi, næringsdrivende i kommunen som drivere og investorer, ”beskyttelse” i de rettslig bindende planbestemmelser? Vi ber klageinstansen redegjøre for hvordan dette gjør seg gjeldende i saken.

Vår undersøkelse har bekreftet at det ikke er noe avlastningsbehov hos de aktuelle bransjeforetakene hos oss. Heller ikke sentraene har behov for å bli avlastet for disse forretningene. Showrom og salg av kjøkkeninnredning er spennende, attraktive tilbud med positive synergivirkninger til sentraene og naboforretninger.

Vi kan heller ikke se at det er opplyst om noen konkrete trafikale og miljømessige grunner for å hevde at et lite foretak som dette på ca 270 kvm må lokaliseres i utkanten av byer og tettsteder, her Asker, Sandvika og Holmen.

I saken må det også legges vekt på den omsetningsnedgangen vi alt har dokumentert. Den tendensen kan godt holde seg. Asker kommune har prioritert knutepunktene i kommuneplanstrukturen, små og store. De skal stort sett holde på sine posisjoner og kanskje også vokse som forretningssteder. Derfor er det uforståelig for foreningen at kommunen her har funnet de nevnte grunner til å vike fra hovedbestemmelsen i § 5.1.

Konklusjon

Da kommunen ikke har vist noe avlastningsbehov, og heller ikke har vist noen trafikale – og miljømessige grunner som taler for å lokalisere denne forretningen til Billingstadsletta, så ber vi om at vedtaket om bruksendring på dette grunnlaget oppheves.

Vennlig hilsen
Asker og Bærum handels- og servicebedrifters forening
Jan-Fredrik Larsen, styreleder/daglig leder

Last ned: Klage på bruksendringstillatelse på Billingstadsletta fra industri til forretning