Utvikling i detaljvarehandel 2008-2018

Foreningens Handelsanalyse for 2008 – 2018. Tallene omfatter den tradisjonelle butikkhandelen «over disk» og netthandelstallene (handel utenom utsalgssted).

Tallmaterialet er som tidligere år, hentet fra Statistisk sentralbyrås (SSBs) statistikk for varegruppe 47. SSB får tallene fra skatte- og merverdiavgiftsetaten. Det er omsetningstallene for merverdiavgiftspliktig omsetning som bedriftene har innrapportert. «Svart» handelsomsetning kommer ikke med i vår statistikk. Omsetningstallene er fordelt på postsonene (1300 m. fl.) hvor forretningene som har den innrapporterte omsetningen, ligger. Vi får et lokalt riktig bilde av handelsvolumet og omsetningstyngdepunktenes plassering det siste året og i et 10 års perspektiv. Dette er et objektivt uttrykk som vil danne grunnlag for senere analyser av hva som har skjedd med omsetningen til det enkelte sted og til kommunene i varegruppe 47 (all detaljhandel). Varegr. 47 omfatter varegruppene 471 (butikker med bredt vareutvalg), 472 (spesialbutikker for nærings- og nytelsesmidler), 473 (detaljhandel drivstoff til motorvogner), 474 (butikkhandel med ikt-utstyr), 475 (butikkhandel med andre husholdningsvarer), 476 (butikkhandel med bøker, musikkart. etc.), 477 (annen butikkhandel), 479 (netthandel, detaljhandel utenom utsalgssted). Postsonetallene omfatter butikkomsetning i butikker uavhengig av lokaliseringen i – eller utenfor et sentrum. Vår statistikk viser f. eks. at i Asker kommune er mye av detaljhandelen lokalisert utenfor sentrum (postsone 1397 Nesøya, Slependen, Billingstad). I Bærum er 1351 Rud en postsone med handel utenfor sentrum. 1361 Østerås omfatter både omsetning i og utenfor sentrum (Grini næringspark). For øvrig foregår det meste av postsonenes detaljhandel i butikkene i postsonenes lokale sentre som er en del av kommunenes vedtatte sentrumsstrukturplaner.

Formålet med denne årlige og systematiske presentasjonen av omsetningstall er nøkternt å vise hvor handelen foregår i vårt medlemsområde og hvordan dette omsetningsbildet har utviklet seg over tid (10 års perspektivet). Tallmaterialet sier ikke noe om hvor kundene kommer fra. Foreningen ville teste om det ble samsvar mellom uttalt og vedtatt sentrumsutviklingspolitikk med bestemmelse av hvor detaljhandelen skal og bør finne sted (idealene) og hva som har skjedd i det lokale detaljhandelsmarkedet (realitetene)?

PS: Med denne statistikken som i og for seg  analyserer kvantitativt hva som har skjedd med handelsutviklingen som utgangspunkt, vil vi når vi får kommentarer og innspill fra medlemmene, forklare nærmere hva som skjer og har skjedd i detaljvarehandelen i vårt spennende marked med så mange muligheter.