Tenk nye næringskonsepter for næringsparkene

Med utgangspunkt i nyhetssaken i Budstikka om at eierne planlegger et nytt «kjøpesenter/handelshus» for et utvalgt småvaresortiment på Rud-Hauger, Rudssletta 24, og de utallige saker som vår forening for øvrig har tatt opp når det gjelder (forsøk på) å etablere fysiske butikker for småvarer i områder med næringsparkstatus (se reguleringsbestemmelsene), tillater vi å foreslå at det settes i gang et felles prosjekt hvor næringsrådene, kommunene og handelsstandsforeningen (for begge kommunene). Siktemålet er å «åpne mulighetsrom for ny næringsvirksomhet som ikke er handel i næringsparkene».

I Asker er det Billingstadsletta og i Bærum er det Vøyenenga, Rud-Hauger og Grini næringsparker som vi har i tankene.

Da vi registrerte handelshusplaner for Rudssletta 24 i forrige uke, skrev vi vedlagte brev til Bærum kommune som innspill til den konkrete saken. Planene er for nybygg som stort sett skal selge småvarer (sentervarer) i næringsparken (og som nå ligger i sentrene).

I Asker og Bærum gjelder det generelt at arealplanpolitikken skal fremme god utvikling av sentrum og møteplasser og godt miljø både i sosialt og økologisk perspektiv.

Da kan det p.t. ikke være tilfeldig hvor butikkene plasseres og får anledning til å utvikle seg. Men ledige lokaler i næringsparkene utfordrer dette normative siktemålet, d v s de politiske planvedtak på overordnet nivå og detaljbestemmelsene i reguleringsplaner.

Med dette som utgangspunkt mener vi at det er veldig viktig å se nøyere på hvilke muligheter som finnes for de ledige lokaler og tomter i næringsparkene når vi ikke tenker salgsvirksomhet.

Næringsrådene har store kreative ressurser som kan brukes konstruktivt sammen med handelsstandsforeningens og kommunenes ressurser for å åpne opp dette mulighetsrommet. – Først teoretisk og så praktisk.- Vi har ikke svarene på hva som evt. skal komme, men ved å initiere prosessen med et dialektisk forløp hvor 1 + 1 = 3, så kan det oppstå noe nytt. Og i næringsrådene som organiserer de fleste bedriftene og eierne i næringsparkene, så er utgangspunktet for denne kommunikasjonen det beste.

Når vi ser på kommuneplanenes arealdel, så er det ikke så store arealer som er avsatt til næringsvirksomheter, og kampen om ledige arealer vil ikke bli mindre i årene som kommer. Derfor tenker vi at det er veldig viktig for vårt næringsmiljø og arbeidsplassmangfold m m at vi tar vare på arealressursene som er avsatt, på beste måte.

Vi ser frem til hvordan næringsrådene og kommunenes næringssjefer kan følge opp denne henvendelsene sammen med Handelsstandsforeningen.