Handelsstandsforeningens medlemmer og innspill, uttalelser, forslag til forslaget til ny kommuneplan, arealdelen for 2017-35

Foreningen skal ha styremøte 4. april. Vi vil da gjøre en oppsummering av uttalelser, innspill og forslag som vi sender til kommunen for å prøve å påvirke kommuneplanforslaget slik at det blir best mulig for våre medlemsbedrifter, forretninger og sentrummer/sentre.

Det står viktige ting for handelsbedriftenes utviklingsmuligheter/rammene for utvikling med mer i vedlegget! Se særlig avsnittene om senterstruktur, handel, parkering, fremtidig boligvekstretning og hvordan kommunikasjonene planlegges.

Det er kjempeviktig å motta deres meninger og ønsker som vi kan bringe videre til kommunen og kommuneplansjefen. Fristen for uttalelsesfrist som er 3. april, er forlenget slik at vi får god tid til å svare etter 4. april.

Alle dokumenter om arealplanen finner du her:
https://www.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2016235653&

Og her er dokumentet som omtaler 1.gangs behandling i Planutvalget:
https://www.baerum.kommune.no/globalassets/om-barum-kommune/organisasjon/styrende-dokumenter/kommuneplan/arealdel/kommuneplanens-arealdel-2017-35.pdf