Forslag om rushtidsbom i Gamle Ringeriksvei et sted mellom Gjønnesjordet og Bekkestua

Vi anbefaler at hvis kommunen likevel kommer til at rushtidsbom må etableres i en begrenset periode, så må bommen settes opp slik at trafikken fra Øygardveien kan komme inn på Gamle Ringeriksvei innenfor bommen.

Våre undersøkelser viser at Øygardveienområdet er en veldig viktig del av Bekkestua sentrums handelsomland som ikke må stenges ute med bom. En feilaktig oppsatt bom vil kunne gjøre Bekkestua sentrums forretninger til ”tapere”.

Vedlagt følger Handelsanalyse for Bærum 2006 – 16. Analysen viser at sentrumshandelen taper i konkurransen med andre butikker og internetthandel.

I perioden 2006 – 2016 har Bekkestuas handelsomsetning i Bærumssammenheng vært stabil. Gått fra 11 % i 2006 til 10 % i 2016 av totalhandelen i kommunen. Til tross for at gårdeiere, forretningsdrivere og kommunen, samt infrastrukturtiltak som buss og bane har satset stort for å utvikle sentrum som et av de fremste sentre i Bærum, har forretningenes omsetningsandel av totalomsetningen i Bærum ikke blitt påvirket av disse gode tiltakene og investeringene fra offentlig og privat sektor.

Vi respekterer at det er et vanskelig valg man nå står overfor når det skal avgjøres om etablering av et negativt infrastrukturtiltak for forretningene, delvis stenging av en hovedatkomstveiene til Bekkestua, skal gjennomføres? Vi ber dere velge det alternativet som gir minst ulempe for næringen.

Bekkestua senter har nettopp gjort storinvesteringer for å løfte sentrumstilbudet frem. Andre aktører har store planer som er rett rundt hjørnet for å realiseres? Andre forretninger, små og store har drevet her i årevis og gitt sentrum identitet. Det er ingen tvil om at bommen vil virke negativt på de fysiske butikkers omsetning og på viljen til nyinvesteringer.

Generelt: Med bakgrunn i analysen og vårt støttemateriale kan vi slå fast at i tiden fremover vil internetthandelen øke i raskt tempo. Sentrum som møteplass må i økende grad prioriteres foran andre hensyn for å sikre et aktivt og attraktivt sentrum i fremtiden. Fysiske butikker blir et knapt gode.

Bekkestua er i en rivende utvikling og kan bli et kraftsenter i Bærum sammen med Sandvika. Vi må imidlertid ta vare på handelen i de fysiske forretningene for at Bekkestua ikke bare skal bli en sovende by. Plasseringen av rushtidsbom vil antakelig ikke ruinere handelen på kort sikt. Men den vil stenge en viktig atkomst og etablerer en grense i ”byen”. Det er prinsipielt viktig hvor man evt. velger å avslutte byen med bom for fremtidig infrastruktur og byutvikling. Det er viktig for handelen at byen Bekkestua både følelsesmessig og trafikkmessig hvert fall får med seg Øygardveien og alle områder innenfor ringen både før og etter ny tverrforbindelse med E18.

Vi ber om at denne analysen som viser stillstand i Bekkestuas handelsomsetning samtidig med sterkt økende investeringer og våre betraktninger, tas med i vurderingene når endelig beslutning fattes.