Shared Space i Sandvika

Biltilgjengelighet og parkeringsplasser gatelangs er en veldig viktig sak i foreningens sentrumsutviklingsarbeid. Vi har gjort mye for å få til kjøringen i den tidligere gågaten i Sandvika, som ble iverksatt i fjor. Det er fortsatt en prøveordning, selv om det skal mye til for at kommunen omgjør hele prosjektet. Vi må likevel stadig være på barrikadene og forsvare den ordningen som er oppnådd og som kan danne mønster for – og eksempel på hvor viktig biltilgjengelighet og gateparkering er for våre medlemmer alt i alt.

14 forretningers erfaringer med kjøring og parkering

Prosjektet startet opp i april 2013. Så vel bearbeiding av skilting, oppmerking av parkeringsplasser og piler som viser kjøreretning, var delvis på plass ved oppstart . Mangler har delvis blitt noe forbedret av kommunen i den etterfølgende tiden.

Det er i alt 26 korttids parkeringsplasser i gatene. 16 plasser i R. Halmrasts vei fra Otto Sverdrups plass og til Rådhustorget. 2 av disse er HC-plasser. I Kinoveien er det 10 parkeringsplasser. 1 av disse er HC-plass. 38 % av parkeringstilbudet er i Kinoveien.

Fra kommunens side er det forutsatt at prøveperioden skal vare i 2 år frem til mars 2015.

Vi valgte ut 14 forretninger (nedenfor anonymiserte, 1 – 14) med fasade mot Rådhustorget/R. Halmrasts vei/Kinoveien som informanter. Deres erfaringsmateriale, omsetningstall og inntrykk, danner grunnlaget for at vi skal kunne si noe om hvordan åpning for biltrafikk og nye korttids parkeringsplasser i Sandvika sentrum virker inn på handelen og ”livet” i byen sett fra forretningenes side, et dagligdags inntrykk av tiltaket.

Vi presenterte i utgangspunktet et skjema, se vedlegg, som skulle fylles ut og fange opp både perioderegistrerte omsetningstall og gi oss ”mykdatainformasjon”, d. v. s. kjøpmennenes nøkterne erfaringer og vurderinger av hvordan tiltaket har virket. Vi har nå intervjuet deltakerne, Butikk 1 – 14, som sier:

1 Meget positivt. Forretningen har fått betraktelig bedre salg. Kundene roser fremkommeligheten. Slipper å parkere langt unna. Noen sier at det er negativt med avgift når Storsenteret har gratis parkering. Kunder uttrykker at det er trygt å ha barna sittende eller liggende i bilen utenfor butikken mens de stikker innom og handler. Det er en fordel som ikke er finnes i parkeringshus! Noen kunder sier at det er på tide at kommunen gjør noe for denne delen av Sandvika.
2 Først merket vi meget sterk effekt på omsetningen og kundenes tilfredshet da Sandviksbroen ble gjenåpnet for gjennomkjøring begge veier. Meget viktig og helt avgjørende sammen med gateparkeringen rett foran forretningene for oss. Da R. Halmrasts vei/Kinovein ble åpnet, hadde vi lavsesong, men vi merker litt mer kunder. Gateåpningen og parkeringstilbudet reduserer kundenes uttrykte stress i forhold til situasjonen før med dårligere tilgjengelighet og dårligere parkeringstilbud.
3 Bare positivt både for butikk og for kunder. Samme reaksjon både fra unge og gamle. Kundene kommer nå helt til døren uten å bryte noen trafikkbestemmelser. Vi har blitt mye mer tilgjengelig enn før. Åpningen av gaten har skapt nytt ”liv og røre”. Dette må kommunen ikke stenge igjen!
4 Omsetningen har blitt markert bedre i år enn i fjor i samme periode. Kundene er tilfreds med at de kommer nærmere forretningen med bilen slik at mindre gangføre ektefeller kan samarbeide om å kjøre til forretningen og slippe den av de som skal handle av ved inngangsdøren. Det har som sagt bli bedre tilgjengelighet generelt. Men kjøringen burde vært lagt midt i gateløpet med markeringssteiner på sidene. Da hadde det blitt et tydeligere mønster for kjøring. Det farligste nå er syklistene. De kjører frem i – og mot kjøreretningen uten å se seg for. Det kan være uttrygt å åpne en bildør da de uoppmerksomme syklistene kan kjøre inn i den eller på hun som kommer ut.
5 Bare positivt for butikker og kunder med biler og folk. De som er farlige, er syklistene. Ønsker selvsagt enda mer økning i forretningen. Hele Sandvika har blitt mer tilgjengelig. Kjøremønsteret som er valgt, er viktig for det blir ingen gjennomkjøring. Kjøremønsteret gir god tilgjengelighet til hele sentrum. Kan ikke fatte og begripe hvorfor vi ikke har skråparkering. Skråparkering er mindre risikabelt og mindre farlig enn langsgående parkering.
6 Kanskje litt flere folk i sentrum. Folk er relativt avslappet. Få roser. Få klager. For uklar oppmerking av kjørevei og parkeringsplasser til nå. Oppmerkingen må være under vanlig standard. Nye kunder med tyngre klokker (veggur) kommer nå. Alt i alt lettere for kundene. Mer mennesker. Sier nå til kundene: Du kan kjøre helt frem til butikken. Viser til eksempel fra Son hvor åpne gater har blitt stengt. Det har gjort det meget vanskelig å drive lønnsomt der.
7 Har hatt en meget sterk omsetningsutvikling i 2013 sammenlignet med samme periode i 2012. Kundene har åpenbart satt pris på at det nå kan kjøres inntil – og parkeres nært opp til forretningen.
8 Utelukkende positivt!! Ufullstendig gjennomført fra kommunen. Bedre merking vil gi enda bedre effekt. Bedre tilgjengelighet. Mangelfull skilting. Gjøre forbedringer innenfor nåværende opplegg og holde på i 2 år før det er grunnlag for noen konklusjon. Gaten er i teknisk dårlig stand med klakkende heller. Skremmer. Kjøremønsteret er en god løsning.
9 10 % økning i kundetall, og kundene kjøper mer fordi de kan stoppe utenfor forretningen. Helt avgjørende for lønnsomheten. Fornøyde kunder. Ikke observert problemer av betydning utover det som må påregnes i en innkjøringsperiode hvor skilting og merking kunne vært bedre. Ser at det skaper mer trivsel. 2500 flere kunder i juli 2013 enn i juli 2012.
10 Ordentlig viktig! Merket det fra første stund. Ingen negative bemerkninger. Kundene har noe vansker med å finne innkjøringen fra Otto Sverdrups plass. Halvhjertet gjennomført. Likevel, kundene sier, ja! Dette må videreføres. Helt supert. Bedre enn parkeringshuset. Koselig pulserende effekt, Vareleveransene har blitt mye enklere, og det samme for salget, særlig av store varer.
11 Foreløpig funket utmerket. Kunder har stoppet fra første dag og kommet inn i butikken. (Informanten understreker f. ø. at hun elsker Asker sentrum hvor alle er fornøyde med tilgjengeligheten.) For dårlig teknisk gjennomført til nå. Men bilister og gående respekterer hverandre. Ikke hørt en bil som har tutet på noen.
12 Bare positivt. Har økt omsetningen. Snakker med veldig mange kunder i løpet av dagen som er fornøyde. Enkelte negative bemerkninger om at oppmerkingen er for dårlig.
13 Føler en omsetningsmessig forbedring. Økt aktivitet i gaten. Ikke alltid fulle parkeringsplasser. For dårlig teknisk gjennomført. Vanskelig å finne inn fra Otto Sverdrups plass. Blokkeringsparkering. Stort sett er publikum fornøyde. Negativ omtale i førstningen har vist seg å være feil.
14 Klar nedgang over lang tid.. Kundene klager på at heisen fra parkeringshuset i 4. og 5. etasje har blitt borte. Forretningen er ikke tilgjengelig lengre. Katastrofe for forretningen og salget. Kundene refererer ikke til de nye parkeringsplassene i R. Halmrasts vei.

Kommunens evaluering

Bærum kommune ved MIKK-utvalget skal nå behandle hvordan bilkjøring og parkering i Kinoveien og Rådmann Halmrasts vei har virket. Som medlemmene av MIKK og kommunen f. ø. vil se, er erfaringene stort sett gode. For noen forretninger har denne tilgjengeligheten vist seg helt avgjørende for driften og gitt vekst og utvikling. Kjøringen har heller ikke medført nedgang i fotgjengertrafikken.

Gateparkeringsplassene gir mange kunder lett tilgjengelighet til forretningene for store og små handler, og for besøk hos diverse servicevirksomheter som nå kan betjene Sandvikas kunder enda bedre.

Kinoveien har 10 parkeringsplasser for korttidsparkering og Rådmann Halmrasts vei har 12 plasser etter det vi har fått opplyst. 45 % av de nyvunnene gateparkeringsplasser som er så viktige for Sandvika by, vil falle bort hvis Kinoveien ikke fortsatt er med i det viktige shared space-prosjektet som kommunen satte i gang i 2013. Etter våre vurderinger vil det bli et stort tap å ikke ha disse 45 % av plassene i behold.

Vi får innrømme at vårt hovedfokus er på forretningenes interesser i «den levende byen». Men vi kan heller ikke unngå å registrere hvor viktig disse parkeringsplassene i Kinoveien er for brukere av Sandvika teater. Her kommer mødre og fedre lett til for å levere og hente sine håpefull barn, kjøpe billetter og gjøre endre nyttige ærender som det nå vil bli flere av mens også kulturhusets billettsalg foregår i Sandvika teater.

Mange gode hensyn taler for at dagens ordning og kjøremønster opprettholdes. Og for oss, Handelsstandsforeningen, er det en kamp om kundene for å kunne drive lønnsomme forretninger som skal drives og vinnes.

Vi ber MIKK-utvalget se på vår vedlagte dokumentasjon for et godt kommunalt opplegg fra 2013 og fastholde gjeldende ordning som gir den beste tilgjengelighet og mest allsidig brukervennlighet både for forretning og kultur. Tenk 45 % av parkeringsplassene står på spill.

Et godt eksempel på hvor verdifull gateparkering er, kan leses i de siste rapportene om Oslo sentrums forretninger situasjon, se Aftenposten nylig. Parkeringsplassene fjernes fra gatene og butikkene sliter!