Anmeldelse for butikktyveri, "mindre tyver"

Politiets veiledning før inngivelse av anmeldelse:

1. Anmeldelsen

Ved en korrekt utfylt anmeldelse vil politiet normalt ikke ha behov for ytterligere etterforsking i saken, og kan påtalemessig avgjøre saken på grunnlag av opplysninger gitt i anmeldelsen.

Ved bruk av utarbeidet anmeldelsesskjema er det viktig at alle rutene fylles ut.

Viktige momenter ved utfylling av anmeldelsen:

Viktige momenter vedr. mistenkte:

Konfliktrådsbehandling:

2. Påtalebegjæringen

Overtredelse av strl §§ 321 - 323 er i utgangspunktet underlagt offentlig påtale. Fornærmede skal imidlertid i forbindelse med inngivelse av anmeldelsen spørres om sitt syn på om lovbruddet skal påtales. Dette gjelder alle typer forhold.

Generelt:

Bør butikktyveri, mindre tyveri, anmeldes?

Mange betrakter anmeldelse som bortkastet ressursbruk og mener at alt for stort antall saker henlegges, eller at reaksjonene er for svake. Vi i politiet anbefaler på det sterkeste at butikktyveri, og mindre tyveri, anmeldes. En anmeldelse er også en informasjon til politiet om at straffbare forhold foregår, og hvem som utfører disse tyveriene. Et butikktyveri har vært, og vil i fremtiden være, vår ”inngangsbillett” og mulighet for å iverksette ytterligere etterforsking.

Anmeldelser hvor stålet gods beskrives med antall, typebetegnelse, serienummer eller annet identifiserbart produksjonsnummer blir registrert med disse opplysninger i politiets datasystemer. Denne informasjon vil kunne spore gods tilbake til rettmessig eier i de tilfelle hvor politiet eller tollvesenet kommer over gods vi antar er stjålet eller i urettmessig eie. Henlagte saker vil da umiddelbart bli startet opp igjen.

Anmeldelser som er korrekt utfylt, vil som hovedregel gå direkte til bøtelegging.

I saker hvor mistenkte er under myndighetsalder, følges saken opp i ungdomsteamet som vurderer om det skal iverksettes tiltak rundt vedkommende, særlig de mindreårige.

Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon har utarbeidet permen ”Sikret mot ran Din Sikkerhetsperm”. I dette kompendiet tar de også opp momenter og rutiner vedrørende butikktyveri.

Flere av vekterselskapene som arbeider aktivt i detaljhandelen har utarbeidet egne anmeldelsesskjema.