Aktuelt

Forslag til ny Regional plan for handel, service og senterstruktur for Akershus fylke og utredning om etableringshindringer i dagligvarebransjen

Foreningen arbeider mye med tematikken, Hvor skal handelen/forretningene ligge? Vi gir uttalelser til kommunene om det. Nå står innspill til Bærum kommunes arbeid med kommuneplanen for tur. Vi skal også ha meninger om forslaget til fylkets Regional plan for handel, service og senterstruktur (HSS). Det er stor interesse knyttet til lokaliseringssakene, og foreningen har jo […]

Angående rushtidsbom Bekkestua

ABHSF arbeider for å bedre rammevilkårene for god handel i de etablerte sentrene i Asker og Bærum.  Foreningen ivaretar spesielt medlemmenes interesser knyttet til offentlige og private planer og vedtak som reguleres av plan- og bygningslovgivningen. Vårt innspill er knyttet til detaljregulering av Bekkestua Nord hvor det vurderes rushtidsbom. Det er av stor viktighet at […]

Tale til Tore Sigernes ved utnevnelse til æresmedlem

Kjære Tore! Det er med glede jeg på vegne av styret kan oppnevne deg til æresmedlem av foreningen. Etter vedtektenes § 4 kan et enstemmig styre innstille til generalforsamlingen forslag om oppnevnelsen som treffes av generalforsamlingen. Og årets generalforsamling oppnevnte deg enstemmig. Du er det første æresmedlem i foreningens 41årige historie, så vi skjønner at […]

Handelsstandsforeningens medlemmer og innspill, uttalelser, forslag til forslaget til ny kommuneplan, arealdelen for 2017-35

Foreningen skal ha styremøte 4. april. Vi vil da gjøre en oppsummering av uttalelser, innspill og forslag som vi sender til kommunen for å prøve å påvirke kommuneplanforslaget slik at det blir best mulig for våre medlemsbedrifter, forretninger og sentrummer/sentre. Det står viktige ting for handelsbedriftenes utviklingsmuligheter/rammene for utvikling med mer i vedlegget! Se særlig […]

Grini næringspark 1 – spørsmål om lovligheten av handel

Foreningens undersøkelser viser som tidligere understreket, at handelen er ulovlig. Det er undersøkt hva slags varer som omfattes av reguleringsbestemmelsenes § 2.1: ”arealkrevende produkter som for eksempel biler, kjøkkeninnredning, møbler”? Foreningen bygger sin forståelse av bestemmelsen på drøftingen og planforutsetningene som rådmannen klargjør i sin innstilling (forarbeidene) av 06.02.03 Arkivkode: R.97-12 Bilag nr: 160 Dok. […]

Dagligvareforretning i Blommenholmveien 1 og 1 B

Sakens bakgrunn Vi viser til referatet fra oppstartsmøtet og reguleringssjefens oppfatning når det gjelder forretningsdelen. Og vi viser til kommunestyrets motiv for å vedta § 15.2 i kommuneplanbestemmelsene. Og vi har den aktuelle lokalisering er ved siden av hovedveikrysset, Sandviksveien/Stasjonsveien/E18 i fokus samtidig. Reguleringssjefen er positiv til dagligvareforretning her ved hovedveikrysset. Han sier at ”det […]