Aktuelt

Tale til Tore Sigernes ved utnevnelse til æresmedlem

Kjære Tore! Det er med glede jeg på vegne av styret kan oppnevne deg til æresmedlem av foreningen. Etter vedtektenes § 4 kan et enstemmig styre innstille til generalforsamlingen forslag om oppnevnelsen som treffes av generalforsamlingen. Og årets generalforsamling oppnevnte deg enstemmig. Du er det første æresmedlem i foreningens 41årige historie, så vi skjønner at […]

Handelsstandsforeningens medlemmer og innspill, uttalelser, forslag til forslaget til ny kommuneplan, arealdelen for 2017-35

Foreningen skal ha styremøte 4. april. Vi vil da gjøre en oppsummering av uttalelser, innspill og forslag som vi sender til kommunen for å prøve å påvirke kommuneplanforslaget slik at det blir best mulig for våre medlemsbedrifter, forretninger og sentrummer/sentre. Det står viktige ting for handelsbedriftenes utviklingsmuligheter/rammene for utvikling med mer i vedlegget! Se særlig […]

Grini næringspark 1 – spørsmål om lovligheten av handel

Foreningens undersøkelser viser som tidligere understreket, at handelen er ulovlig. Det er undersøkt hva slags varer som omfattes av reguleringsbestemmelsenes § 2.1: ”arealkrevende produkter som for eksempel biler, kjøkkeninnredning, møbler”? Foreningen bygger sin forståelse av bestemmelsen på drøftingen og planforutsetningene som rådmannen klargjør i sin innstilling (forarbeidene) av 06.02.03 Arkivkode: R.97-12 Bilag nr: 160 Dok. […]

Dagligvareforretning i Blommenholmveien 1 og 1 B

Sakens bakgrunn Vi viser til referatet fra oppstartsmøtet og reguleringssjefens oppfatning når det gjelder forretningsdelen. Og vi viser til kommunestyrets motiv for å vedta § 15.2 i kommuneplanbestemmelsene. Og vi har den aktuelle lokalisering er ved siden av hovedveikrysset, Sandviksveien/Stasjonsveien/E18 i fokus samtidig. Reguleringssjefen er positiv til dagligvareforretning her ved hovedveikrysset. Han sier at ”det […]

Uttalelse til vedtak i delegasjonssak 17/204 og forventning til kommunens oppfølging

Kommunen har gitt tiltakshaver dispensasjon på det vilkåret at ”3 ) Det kun tillatt med forretninger med ”plasskrevende varer” på eiendommen jfr. kommunedelplan Holmen – Slependen § 5.1.” ( Sit. Dispensasjonsvedtaket s. 1) I vedtaket er begrepet ”plasskrevende varer” definert: ”…….. dvs. motorkjøretøyer, større byggevarer, varer fra hagesentre og planteskoler og landbruksmaskiner.” (Sit. Dispensasjonsvedtaket s. […]

Årsberetning 2016

Foreningen fylte 40 år i 2016. Foreningen er den største interkommunale interesseforening for næringslivet i Asker og Bærum og legger stor vekt på det perspektivet i sakene som tas opp. I forhold til flere av sakene som foreningen arbeider med, er kommunegrensen et unaturlig skille gjennom medlemsområdet som ellers er et sammenhengende marked.
Foreningen har anbefalt felles strategisk næringsplan eller hvert fall koordinert plan så langt råd er for kommunene uten å få gjennomslag for det enda.

Generalforsamlingsprotokoll 2017

Generalforsamlingen ble holdt i Holmen Senters lokaler tirsdag 21.02. 2017 1. Innkallingen m. m. Innkallingen ble godkjent, og generalforsamlingen ble erklært som lovlig. Jan-Fredrik Larsen ble valgt til møteleder og til å føre protokollen. Wenche W. Løvland, Petter Dale jr., Tanja V. Østensen bekrefter protokollen. 2. Årsberetningen Årsberetningen for 2016 ble godkjent. 3. Årsregnskapet Årsregnskapet […]

Hvor skal hentepunkter for varer kjøpt på nettet plasseres?

Vi tar utgangspunkt i at det blant annet er etablert et hentepunkt for detaljhandelsvarer (her dagligvarer) på Slependen, nærmere bestemt på GBR 49/40. Etter det vi kjenner til er reguleringen bensinstasjon og ikke forretningsvirksomhet generelt. Er det fritt frem til å plassere vognene hvor som helst, eller er det rettslige skranker i Plan og bygningsloven […]